Jule Jeurissen
 

OVER JULE

Als kind wilde Jule Jeurissen (1973) ontdekkingsreiziger worden. Deze onstilbare nieuwsgierigheid kenmerkt Jeurissen jaren later ook als kunstenaar. Gevoed door de verwondering van haar uiteenlopende onderwerpen onderzoekt ze deze nauwkeurig, om ze vervolgens te vertalen naar een schilderij, een tekening, een film of een ander medium. Waarneming is haar rode draad: zonder enig oordeel neemt Jule de dagelijkse dingen in haar op en filtert deze door haar kunstzinnige blik. De dingen die haar prikkelen en haar verwondering stimuleren, geeft zij de extra aandacht die ze in haar ogen verdienen. Deze gekozen onderwerpen pluist zij helemaal uit. Aan al haar werken gaat een lange periode van grondig onderzoek vooraf. Dit onderzoek wordt niet alleen gestuurd door beeld of theorie - door te schetsen en te lezen - maar ook door het gevoel en actie. Het metafysische neemt hierbij een bijzonder grote rol in. Door een lange tijd met haar onderwerp bezig te zijn, leert Jeurissen het door en door kennen op vlakken die verscholen blijven aan de toevallige kijker.



In haar onderwerpkeuze beperkt Jeurissen zich niet tot één onderwerp: als een kameleon schilderend portretteert ze dat wat haar verwondering prikkelt. Haar werkwijze kenmerkt zich door een ongekend inlevingsvermogen in haar onderwerp. Wat is de belevingswereld van het geschilderde onderwerp? 


Deze realiteit neemt ze als uitgangspunt voor haar werk, waarna haar eigen beleving en die van de beschouwer volgen. Dit resulteert in een kunstwerk waarin meerdere realiteiten bij elkaar komen en de rijkheid van de perceptie illustreren.





As a child, Jule Jeurissen (1973) wanted to become an explorer. This insatiable curiosity still characterises Jeurissen years later as an artist. Fuelled by the wonder for her many subjects she researches them meticulously, to then translate them into a painting, a drawing, a movie or another medium. Perception is her common thread: without judgement Jule takes in the daily things that surround her and filters these through her artistic gaze. She pays extra attention to the things that titillate her and stimulate her sense of wonder: attention that these things in her eyes deserve. She fully sifts through these subjects. At the base of all her works is a period of thorough research. This research is not only directed by image or theory - by sketching and reading - but also by feeling and action. The metaphysical plays an important role in this. By engaging with her subjects during a long period, Jeurissen becomes more and more familiar in areas that remain hidden to the accidental viewer.


In her choice of subjects Jeurissen does not limit herself to one subject: as a chameleon she portrays that what stimulates her sense of wonder. Her process is characterised by an unprecedented sense of empathy with her subjects. What is the perception of the painted subject? This reality is the starting point of her work, after which her own perception and that of the viewer follow. This results in an art world in which multiple realities come together and illustrate the richness of the perception.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn